راهنمای پسوند ها

پسوند های مجاز به همراه محدودیت حجم...

میهمان ها
 • پسوند:   gif   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   png   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   jpg   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   zip   — حجم:   20 MB
 • پسوند:   rar   — حجم:   20 MB
 • پسوند:   doc   — حجم:   20 MB
 • پسوند:   docx   — حجم:   20 MB
 • پسوند:   swf   — حجم:   20 MB
 • پسوند:   flv   — حجم:   20 MB
 • پسوند:   avi   — حجم:   20 MB
 • پسوند:   gz   — حجم:   20 MB
 • پسوند:   psd   — حجم:   20 MB
 • پسوند:   tar   — حجم:   20 MB
 • پسوند:   ico   — حجم:   2 MB
کاربران
 • پسوند:   gif   — حجم:   3.95 MB
 • پسوند:   png   — حجم:   3.95 MB
 • پسوند:   jpg   — حجم:   3.95 MB
 • پسوند:   jpeg   — حجم:   3.95 MB
 • پسوند:   bmp   — حجم:   3.95 MB
 • پسوند:   zip   — حجم:   20 MB
 • پسوند:   rar   — حجم:   20 MB
 • پسوند:   gz   — حجم:   20 MB
 • پسوند:   pdf   — حجم:   20 MB
 • پسوند:   psd   — حجم:   20 MB
 • پسوند:   ico   — حجم:   3.95 MB
 • پسوند:   doc   — حجم:   20 MB
 • پسوند:   docx   — حجم:   20 MB
 • پسوند:   flv   — حجم:   20 MB
 • پسوند:   avi   — حجم:   20 MB
 • پسوند:   tar   — حجم:   20 MB
queue